MENU

Trường Trung Cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019 

 

          Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

            Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 15/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

            Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-SVHTTDL ngày 22/11/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai;

            Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-SVHTTDL ngày 28/02/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch số 05/KH-TrTCVHNT ngày 08/01/2019 của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức.

 Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG

            1. Điều kiện dự tuyển

            a) Điều kiện tuyển dụng (căn cứ Điều 22 Luật viên chức): Người có đủ các điều kiện không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

            - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

            - Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

            - Có đơn đăng ký dự tuyển;

            - Có lý lịch rõ ràng;

            - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

            - Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

            - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do nhà trường xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

            b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

            - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

            - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

            2. Nhu cầu tuyển dụng

Thứ tự

Vị trí việc làm

Chức danh

nghề nghiệp

Trình độ

Số lượng cần tuyển

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Giáo viên guitare

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III

V.07.05.15

Đại học Âm nhạc chuyên ngành guitare

2/6

Cơ bản

01

2

Giáo viên Múa

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III

V.07.05.15

Đại học chuyên ngành Múa

2/6

Cơ bản

01

            3. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển vị trí: Giáo viên (mỗi vị trí giáo viên có thể đảm đương giảng dạy được nhiều bộ môn).

II. NỘI DUNG, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng

Căn cứ Mục 3 Xét tuyển viên chức (các Điều 11, Điều 12 và Điều 13) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, cụ thể:

a) Nội dung và hình thức xét tuyển (căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ), bao gồm:

- Xét kết quả học tập bao gồm bảng điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Cách tính điểm (căn cứ Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ):

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.

c) Xác định người trúng tuyển (căn cứ Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ):

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sỹ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

+ Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (căn cứ Điều 2 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ) bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ trong ngày, giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2019.

2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai (2065, Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai (2065, Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

4. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

5. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của nhà trường kể từ ngày 15/4/2019.

6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai (2065, Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

7. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Đức Luân - chức vụ: Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, số điện thoại: 0902922129 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 để người dự tuyển được biết, thực hiện./.

Nơi nhận;

- Sở VHTTDL;

- Sở Nội vụ;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Lưu VT. HCTH, Loan. (6)

T/M HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Ân

 Bài liên quan

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức trao bằng trung cấp các chuyên ngành Nghệ thuật Biểu diễn năm 2019
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT PHỤC VỤ HÈ VÀ TUYỂN SINH NĂM 2019
CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Kết quả tuyển dụng viên chức Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai năm 2019
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THAM GIA LIÊN HOAN CÁC ĐỘI, NHÓM TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC"
TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
THAM QUAN THỰC TẾ VÀ TÌM HIỂU GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, VĂN HÓA TẠI CHIẾN KHU Đ
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT "GIAI ĐIỆU THÁNG TƯ"
CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Thông báo tuyển sinh năm 2019
Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các em học sinh nhà trường có hoàn cảnh khó khăn
Thông báo về việc bán tài sản thanh lý năm 2018
Thông báo tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học ngành Thông tin - thư viện hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai
Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật tại Trường THPT Định Quán
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA NĂM 2018
Giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt - Hàn tại nhà hàng Du Long
1