MENU

 

TRƯỞNG PHÒNG: Nguyễn Đức Luân

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0613 822 896

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0251.3946508

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

 

STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1  Nguyễn Đức Luân Trưởng phòng 0902 922 129
2  Nguyễn Thị Hương Phó trưởng phòng  
3  Điểu Thị Hiệp Chuyên viên 01697 932 417
4  Trần Thị Loan Chuyên viên 0974 177 703 
5  Hoàng Minh Phương Bảo vệ 0919 330 038