MENU

TRƯỞNG KHOA: ThS. Vũ Hữu Đoài

  

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0908660239

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 ThS. Vũ Hữu Đoài Trưởng khoa 0908660239
 2 ThS. Nguyễn Ngọc Khoa Giáo viên 0913 839 789
3 ThS. Vũ Hoàng Quỳnh  Giáo viên  0916049881 
4 Trịnh Thế Nhân Giáo viên  0918 308 499 
5 Nguyễn Thế Toàn Giáo viên  0913 612 217 
6 ThS. Nguyễn Hữu Danh Giáo viên  0915 992 977 
7 ThS. Võ Thị Thu Hạnh Giáo viên  0128 6211 511 
8 ThS. Phạm Ngọc Kiến Quốc  Giáo viên  0903 992 318 
9 ThS. Đàm Quang Nam  Giáo viên  0911 348 168