MENU

    Tổ Trưởng: ThS. Lê Thị Thanh Hương

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 ThS. Lê Thị Thanh Hương Tổ trưởng 0907110762
2 Vi Văn Vương  Giáo viên   
3 ThS. Phùng Mạnh Phong  Giáo viên  0907 457 166 
5 ThS. Lê Đại Dương  Giáo viên  0906 905 935 
6  Bùi Hải Yến  Giáo viên