MENU

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Vũ Hữu Đoài

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 02513 946 506

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

 

STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 ThS. Vũ Hữu Đoài Phó trưởng phòng  0908 660 239 
2 Hoàng Thị Lê Na
Chuyên viên  0986 063 017 
3 Hoàng Phương Anh
Chuyên viên  01666 012 242 
4 Lê Văn Châu  Chuyên viên  0976 520 232 
5 Phạm Thị Hằng  Chuyên viên  0977 373 087