MENU

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Lê Văn Nam

 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 02513 946 506

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: Phạm Thị Thu Bình

  

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0918744426

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

 

STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 ThS. Lê Văn Nam Trưởng phòng   
2 Phạm Thị Thu Bình Phó Trưởng phòng 0918744426
3 Điểu Sầu Chuyên viên  0979114198
4 Lê Văn Châu  Chuyên viên  0976 520 232 
5 Phạm Thị Hằng  Chuyên viên  0977 373 087