MENU

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp do nhà nước cấp kinh phí; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai  có trụ sở chính đặt tại số 2065 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ sở 2 (kí túc xá) tại số 1959 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai  chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai; sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

CHỨC NĂNG

Tổ chức đào tạo nghề trình độ trung cấp (gồm trung cấp và trung cấp dài hạn) đối với các chuyên ngành: Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; Nghệ thuật biểu diễn (bao gồm tổ chức biểu diễn).
 
Liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng, đại học.
 
Thực hiện nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo nghề nghiệp, bảo tồn và khai thác di sản văn hóa tỉnh Đồng Nai và khu vực.
 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Đào tạo nghề nghiệp
 
a) Đào tạo trình độ trung cấp cho cán bộ làm công tác quản lý, tác nghiệp trên các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
 
b) Đào tạo trình độ trung cấp cho đội ngũ diễn viên, nhạc công, đạo diễn, biên đạo múa, sáng tác cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên, các doanh nghiệp biểu diễn nghệ thuật.
 
c) Đào tạo tài năng trẻ lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ phương Tây, thanh nhạc, múa…) nhằm tạo nguồn cho các bậc học cao hơn.
 
d) Đào tạo văn hóa nghệ thuật đối với học sinh là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các đối tượng chính sách theo quy định nhiệm vụ của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Đồng Nai.
 
2. Bồi dưỡng nghiệp vụ
 
Bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.
 
3. Nghiên cứu khoa học
 
Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bảo tồn, phát triển văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch, gia đình và giáo dục.
 
4. Liên kết đào tạo
 
Liên kết với các trường cao đẳng, đại học, học viện… đào tạo trình độ bậc cao đẳng, đại học…

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng NaiBài liên quan

Thông báo về việc Bán tài sản thanh lý năm 2018
Sơ đồ tổ chức
Hội đồng trường
BAN GIÁM HIỆU
1