Phòng Hành chánh - Tổng hợp
Cập nhật: 08.01.2018 02:41

 

TRƯỞNG PHÒNG: Nguyễn Đức Luân

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0613 822 896

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0251.3946508

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Nguyễn Đức Luân

Trưởng phòng

0902 922 129

2

Nguyễn Thị Hương

Phó trưởng phòng

 

3

Điểu Thị Hiệp

Chuyên viên

01697 932 417

4

Trần Thị Loan

Chuyên viên

0974 177 703

5

Lê Văn Châu

Chuyên viên

0976 520 233

6

Hoàng Minh Phương

Bảo vệ

0919 330 038