MENU

Bài liên quan

Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện thu chi ngân sach Nhà nước Quý II - 2024
Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý I.2024
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi NSNN năm 2023
Quyết định về việc công khai số liêu thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2023
Quyết định về việc Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công năm 2023
Quyết định công bố, công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà Quý 3 năm 2023
Quyết định công bố công khai dự toán thu chi, chi ngân sách nhà nước năm 2024
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023
Thông báo kết quả công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023
Thông báo kết quả xet tuyển viên chức năm 2023
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
Quyết định phê duyệt danh sách thí sính đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức Trường TCVHNT
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quý 2 năm 2023
Kế hoạch tổ chức Festival Piano và Thanh nhạc 2023 - Thông báo về việc tổ chức Festival Piano và Thanh nhạc 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý I năm 2023
quyết định về việc công bố thu chi dự toán ngân sách 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán Quý 4.2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sach nhà nước quý III năm 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT II năm 2022
Quyết định việc công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
12