MENU

TRƯỞNG KHOA: ThS. Nguyễn Ngọc Khoa

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0913 839 789

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 ThS. Nguyễn Ngọc Khoa Trưởng khoa 0913 839 789 
3 Nguyễn Ngọc Quế Phó trưởng khoa  0913 795 739 
5 Võ Mai Phương Tuyền Giáo viên  0907 373 957