MENU

TRƯỞNG KHOA: Nguyễn Thị Ánh

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0904 502 098

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 Nguyễn Thị Ánh  Trưởng khoa 0904 502 098 
2 ThS. Lê Thị Thanh Hương  Phó trưởng khoa  0907 110 762 
3 Lư Hồng Phim  Giáo viên  0995 152 942 
4 Trần Văn Sơn  Giáo viên  0988 300 069 
5 ThS. Phùng Mạnh Phong  Giáo viên  0907 457 166 
6 ThS. Lê Đại Dương  Giáo viên  0906 905 935 
7 Bùi Khánh Trang  Giáo viên  0167 309 0093