MENU

TRƯỞNG KHOA: ThS. Phùng Ngọc Long

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0915 219 079

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN               CHỨC VỤ LIÊN HỆ
1 ThS. Phùng Ngọc Long Trưởng khoa 0915 219 079
2 Mai Thị Bích Liên  Phó trưởng khoa  0907 110 995 
3 Cao Hồng Sơn  Giáo viên  0983 184 019 
4 Trịnh Thế Nhân Giáo viên  0918 308 499 
5 Nguyễn Thế Toàn Giáo viên  0913 612 217 
6 ThS. Vũ Hoàng Quỳnh Giáo viên  0916049881 
7 Nguyễn Hữu Danh Giáo viên  0915 992 977 
8 ThS. Võ Thị Thu Hạnh Giáo viên  0128 6211 511 
9 ThS. Phạm Ngọc Kiến Quốc  Giáo viên  0903 992 318 
10 ThS. Đàm Quang Nam  Giáo viên  0911 348 168 
11 Hoàng Trần Tuấn  Giáo viên  0962 753 915