Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Cập nhật: 29.12.2020 04:40

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

quyet_dinh_ve_viec_cong_bo_cong_khai_so_lieu_bo_sung_du_toan_chi_ngan_sach_nha_nuoc_nam_2020_dot_2_signed.pdf